Tue. May 18th, 2021


.

สกัด! ผู้บริหารท้องถิ่น เปย์ “งบลงทุน 20%” พัฒนาแต่โครงสร้างพื้นฐาน/สร้างถนน/ซื้อที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง “บิ๊กป๊อก” ไฟเขียว 2 ก.กลาง “เทศบาล-อบต.” ออกประกาศปรับมาตรฐานผู้บริหารฉบับใหม่ เน้นใช้งบ 20 % ทั้งพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนกิจการไฟฟ้า ประปา การศึกษา หรือพัฒนาอื่นที่ ก.ท./ก.อบต. เห็นชอบ

วันนี้ (4 พ.ค.64) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล 

ที่ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะ ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)และ ประธานกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)

โดยให้ปรับปรุงประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 2 ระดับ ซึ่งให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2564 โดยประกาศแบับนี้ยังมผลต่อการปรับปรุงตำแหน่งของสายงาน บริหาร อำนวยการ ใน อบต. และเทศบาล ด้วย

ทั้งนี้ เป็นประกาศฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 โดยให้ ยกเลิกประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางทั้ง 2 ระดับแล้ว เพื่อให้เกิดเหมาะสมกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการทั้ง 2 อปท.

ประกาศฉบับนี้ ปรับปรุงในข้อที่ 11.5 ของ ประกาศ ก.ท. และข้อ (4) ว่าด้วย “งบเพื่อการพัฒนา” ทั้งนี้ ให้หมายถึง เทศบาล หรือ อบต. ที่จะ”ตรารายจ่ายเพื่อการลงทุน” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้ระบุว่า จะต้องเป็นงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านบุคลากร ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน งบอุดหนุนเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้า ประปา หรือ ด้านการศึกษา หรืองบเพื่อการพัฒนาอื่นที่ ก.ท. หรือ ก.อบต. เห็นชอบ

“โดยสำนักงาน ก.ท. หรือ สำนักงาน ก.อบต. จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ ในปีที่ผ่านมามีสัดส่วน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)”

สำหรับ “งบเพื่อการพัฒนา” ตามประกาศฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ระบุว่า งบลงทุนสัดส่วน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นงบระมาณ

ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ท้องถิ่นทั้ง 2 ระดับ จะจัดสรรเพื่อเป็นรายการจัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรืองบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่กำหนดไว้แต่เดิม โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ ก.กลาง เห็นชอบมาตั้งแต่ เดือน ก.พ. 2563.Source link

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *